Kursy Eksternistyczne z zakresu LO

Kurs eksternistyczny

Kurs eksternistyczny jest kursem przygotowującym do egzaminu eksternistycznego z zakresu Liceum Ogólnokształcącego.

Po ukończeniu kursu słuchacz zgłasza się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie zdaje egzaminy ze wszystkich przedmiotów i otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnoształącego, na podstawie którego może przystąpić do matury.

Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej dwa razy w roku (luty i październik)

Do egzaminów eksternistycznych może przystąpić każdy po ukończeniu 18 r.ż.

Czas trwania kursu

Kursy eksternistyczne w naszej szkole rozpoczynają się dwa razy w roku w lutym i październiku.

Nauka trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się w weekendy, średnio co 2 tygodnie.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs (w sekretariacie)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły

Opłaty:

900 zł za semestr - płatne przy zapisie

Ramowy plan zajęć:

Lp. PRZEDMIOT I SEMESTR II SEMESTR RAZEM
1 Język polski 20 30 50
2 Historia 15 - 15
3 Wiedza o społeczeństwie 15 - 15
4 Język angielski 20 20 40
5 Matematyka 20 30 50
6 Fizyka 15 - 15
7 Chemia 15 - 15
8 Biologia - 15 15
9 Geografia - 15 15
10 Przedsiębiorczość 10 - 10
11 Technologia informacyjna   15 15
Razem    130 125 255

Warunki przystąpienia do egzaminów eksternistycznych:

Do egzaminów eksternistycznych mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół ani dziennych, ani wieczorowych.

Do egzaminu z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może przystąpić osoba, która ma świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

Osoba, która chce zdawać egzaminy eksternistyczne i spełnia formalne warunki, powinna dwa miesiące przed sesją jesienną lub zimową złożyć w okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej swemu miejscu zamieszkania:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych,
  • świadectwo (indeks) potwierdzające ukończenie odpowiedniej szkoły lub klasy,
  • oświadczenie, że nie jest uczniem (słuchaczem) szkoły,
  • kserokopię dowodu osobistego zawierających datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL.

Wniosek znajduje się na stronach internetowych OKE w formie załącznika do procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.

W ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku dyrektor okręgowej komisji informuje pisemnie zainteresowane osoby o decyzji w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych.

Miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych składa dyrektorowi OKE deklarację, w której wskazuje, z jakich przedmiotów chce zdawać egzaminy w danej sesji i przedkłada dowód wniesienia opłaty za te egzaminy. Informacji o kosztach egzaminu udziela okręgowa komisja egzaminacyjna.

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.