Kierownik biura

Kierownik biura (Office Manager) zajmuje się tworzeniem i utrzymywaniem sprawnie funkcjonującego biura. Organizuje, koordynuje i zarządza pracą biura, nadzoruje pracę pracowników biura w celu stwarzania warunków do osiągania maksymalnej wydajności kosztowej oraz produktywności firmy.

Na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie Kierownik biura zdobędziesz wiedzę na temat przygotowania procedur obowiązujących  dla wszelkich czynności biurowych, prowadzenia  i koordynowania sprawami  administracyjno-gospodarczymi firmy, przygotowania  wewnętrznych aktów prawnych, tj. zarządzeń, aneksów, poleceń służbowych oraz różnych pism urzędowych, planowania, organizacji i nadzorowania pracy podległych pracowników biura, udziału w negocjacjach i utrzymaniu kontaktów  z kontrahentami firmy oraz pozyskiwania nowych kontrahentów, nadzorowania przepływu  korespondencji oraz archiwizacji dokumentów biura, kontroli wydatków biurowych, organizacji i nadzoru zaopatrzenia biura w materiały biurowe, wyposażenie oraz urządzenia biurowe, organizacji imprez integracyjnych dla pracowników, współpracy z doradcami prawnymi, z bankami i innymi instytucjami zewnętrznymi,  pełnienia nadzoru nad prowadzeniem spraw osobowych, tj. rekrutacji, rozmieszczenia, fluktuacji kadr, nagradzania i karania pracowników oraz prowadzenie akt i dokumentów pracowniczych.

Po ukończeniu kursu można znaleźć zatrudnienie w każdej firmie i instytucji, niezależnie od branży. Stanowisko to występuje w przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach, stowarzyszeniach, organizacjach różnych typów i wielkości, w administracji samorządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych i gminnych, w urzędach marszałkowskich, w urzędach państwowych, w ZUS-ie. Otworem stoją też firmy ubezpieczeniowe, agencje celne, urzędy skarbowe oraz banki.

Kierownik biura 334101
Przedmiot liczba godzin
Podstawy prawa 30
Prawo administracyjne 30
Organizacja pracy biurowej 40
Podstawy ekonomii 30
Podstawy rachunkowości 30
Razem 160

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.