FAQ - najczęściej zadawane pytania

Nie, zapisać można się tylko osobiście. Istnieje jednak możliwość rezerwacji miejsca zapisując się on-line. Rezerwacja taka jest ważna 14 dni.
Nie, trzeba zapisać się osobiście. W wyjątkowych przypadkach inna osoba może przynieść wypełnione dokumenty ale tylko z pisemnym upoważnieniem osoby zainteresowanej za ukazaniem dowodu osobistego. Podpisane i wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną.
Nie, w żadnej naszej szkole nie pobieramy wpisowego
Rekrutacje prowadzimy przez cały rok. Można zapisywać się na nabór letni (luty) i nabór zimowy(wrzesień)
Rekrutacja prowadzona jest na wszystkie kierunki dostępne na naszej stronie internetowej.
Zajęcia prowadzone są w 3 trybach nauczania. Zajęcia w trybie zaocznym: sobota i niedziela średnio co 2 tygodnie, w trybie wieczorowym: 3 dni w tygodniu co 2 tygodnie w godzinach 16:00 – 21, w trybie dziennym: 3 dni w tygodniu co 2 tygodnie w godzinach 8:00 – 16:00
Zajęcia w trybie zaocznym: sobota i niedziela średnio co 2 tygodnie, w trybie wieczorowym: 3 dni w tygodniu co 2 tygodnie w godzinach 16:00 – 21, w trybie dziennym: 3 dni w tygodniu co 2 tygodnie w godzinach 8:00 – 16:00
Plany zajęć dla poszczególnych grup znajdują się na stronie internetowej w zakładce PLANY. Harmonogram zjazdów w zakładce INFORMACJE DLA SŁUCHACZY
Tak, do zapisu nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego, a jedynie ukończenie szkoły średniej.
Nie, do zapisu wymagany jest oryginał, duplikat lub xero poświadczone notarialnie.
Tak, jest to zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie skierowania ze szkoły. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.)
Tak, ale tylko kiedy posiada pisemne upoważnienie. To samo dotyczy odbioru zaświadczeń.
Tak, na okres dwóch tygodni, po napisaniu pisemnego zobowiązania.
Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie, każdego Słuchacza obowiązuje 3 – miesięczny okres wypowiedzenia.
Nie, egzaminy przeprowadzane zgodnie z cyklem kształcenia tj. egzaminy semestralne są bezpłatne. Płatne są tylko egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminie dodatkowym.
Tak, wydajemy zaświadczenia do ZUS i zaświadczenia potwierdzające naukę do innych instytucji. Wszystkie zaświadczenia są bezpłatne.
Zaświadczenie potwierdzające zapis do szkoły wydajemy w dniu zapisu pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów. Zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie nauki najwcześniej w dniu pierwszych zajęć. Zaświadczenia dla naszych Słuchaczy wydawane są od ręki.
Tak, wydajemy legitymacje szkolne, które uprawniają do zniżek na PKP, komunikację miejską, kino, teatr, basen. Szczegóły zniżek komunikacyjnych należy sprawdzić w regulaminie przewoźnika.
Legitymacje sa wydawane najwcześniej w dniu spotkań organizacyjnych.
Spotkania organizacyjne w naborze letnim odbywają się najczęściej pod koniec lutego, spotkania w naborze zimowym pod koniec września. Informacja o terminach spotkań organizacyjnych umieszczana jest na stronie internetowej z minimum miesięcznym wyprzedzeniem w zakładce INFORMACJE DLA SŁUCHACZY.
Wydanie obu dokumentów jest bezpłatne. Płatne natomiast jest wydanie duplikatu w przypadku zagubienia dokumentu – szczegóły w sekretariacie
Nie, szkoła nie wyznacza górnej granicy wiekowej zapisu do szkoły. Warunkiem przyjęcia, jako że prowadzimy szkoły dla dorosłych jest ukończenie 18 r.ż. W szczególnych przypadkach przyjmowane są osoby młodsze (informacja w sekretariacie).
Tak, najpóźniej na 2 tygodnie przed spotkaniami organizacyjnymi.
Prace kontrolne oddajemy wyłącznie nauczycielowi, który prowadzi przedmiot. W wyjątkowych przypadkach i po ustaleniu sytuacji z nauczycielem można zostawić pracę w sekretariacie.
Dokumenty potrzebne do zapisu to:
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza)
 • 3 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 • Xero dowodu osbistego,
 • Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)
Po ukończeniu tej szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej 2 – letniej z uprawnieniami, które jest równoważne ze świadectwem szkoły publicznej. Dodatkowo może przystąpić do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Po zdaniu takiego egzaminu Słuchacz uzyskuje tytuł technika.
Informację o opłatach za naukę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce CENNIK
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza)
 • 1 zdjęcie (legitymacyjne)
 • Xero dowodu osobistego
 • Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)
Po ukończeniu tej szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 1 – rocznej. Dodatkowo może przystąpić do egzaminu na tytuł Specjalisty i po jego zdaniu dodatkowo otrzymuje dyplom specjalisty.
Informację o opłatach za naukę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce CENNIK
Dokumenty wymagane przy zapisie:
 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły (oryginał lub duplikat),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)
Po ukończeniu tej szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego równoważne ze świadectwem szkoły publicznej. Dodatkowo może przystąpić do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu otrzymuje świadectwo maturalne.
Informację o opłatach za naukę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce CENNIK
Należy wypełnić podanie, dostępne w sekretariacie oraz trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.
Tak, ale tylko za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego
Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu w godzinach 17:00 – 21:00
Tak, kursy prowadzimy przez cały rok
Tak, ale tylko do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Nauka w Liceum trwa 2 – lata (od 3 semestru). Uzupełniające Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) zostały zlikwidowane z dniem 1 września 2012 r.
Nie, wszystkie kosmetyki i sprzęt niezbędny w cyklu kształcenia zapewnia szkoła
Aby Słuchacz mógł zostać dopuszczony do egzaminu semestralnego z danego przedmiotu musi mieć minimum 51% frekwencji.

Powyższa strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. B&B CENTER zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.